25/03/2023 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1
過關留贈潘御史武工部吳協鎮其一

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2015 15:36

 

Nguyên tác

旌旗獵獵出陽關,
驤首雲程八里山。
中土提封從嶺嶠,
先皇威德在區寰。
蕩平王道遵無惻,
貞固臣心利克艱。
不用臨岐斟別酒,
諸君曾此覲軺還。

Phiên âm

Tinh kỳ lạp lạp xuất Dương Quan[1],
Tương thủ vân trình bát lý san.
Trung thổ đề phong tòng lĩnh kiệu,
Tiên hoàng[2] uy đức tại khu hoàn.
Đãng bình vương đạo tuân vô trắc,
Trinh cố thần tâm lợi khắc gian.
Bất dụng lâm kỳ châm biệt tửu,
Chư quân tằng thử cận diêu hoàn.

Dịch nghĩa

Quạt cờ phơi phới, rời khỏi Dương Quan
Nghển ngắm đường mây, tám dặm núi non
Ranh giới Trung nguyên dọc theo dãy núi
Uy đức Tiên hoàng, tràn khắp mọi nơi
Vương đạo phẳng lì, đi không trắc trở
Bề tôi bền bỉ, lợi vượt khó khăn
Chia tay, chẳng phải chuốc rượu ly biệt
Nơi đây, các bác từng cưỡi xe sứ trở về

Bản dịch của Lâm Giang

Quạt cờ phấp phới cửa Dương Quan
Nghển thấy đường mây vạn núi non
Ranh giới Trung Nguyên theo dãy núi
Uy tràn khắp cõi đấng Tiên hoàng
Thênh thang vương đạo, không ngăn trở
Bền bỉ kiên trinh vượt khó khăn
Chén rượu biệt ly không phải rót
Nơi này trở lại, được toàn thân
Phan ngự sử tức Phan Huy Ích. Vũ công bộ tức Vũ Huy Tấn. Ngô hiệp trấn tức Ngô Vi Quý. Ba ông đều đi sứ trong phái bộ giả vương năm 1790.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Tên cửa ải phái tây, thuộc Tây An, Trung Quốc. Vương Duy đời Đường, tiễn bạn là Nguyễn Nhị sang sứ An Tây có câu: “Tây xuất Dương Quan vô cố nhân” (Ra khỏi Dương Quan đi về phía tây, sẽ không còn bạn cũ nữa). Sau thường dùng từ Dương Quan để chỉ cửa ải nói chung.
[2] Chỉ vua Quang Trung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1