11/12/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người tình cũ

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:23

 

Mưỡu:
Còn duyên may lại còn người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Lửa hương chốc để lạnh lùng,
Tài ai há dám phụ lòng cố nhân!

Hát nói:
Phi yến song thê thành vãng mộng,
飛燕雙棲成往夢
Số hồng nhan phải giống mãi trên đời.
Tiếc thay cho khóm liễu Chương Đài.
Chi nỡ để tay ai vin mấy độ
Bèo nước hay đâu cơ tái ngộ
Non sông này vẫn khách tri âm.
Trải bao phen vương víu mối tơ tầm.
Thôi duyên nợ trăm năm là thế thế.
Hồng tụ thanh sam quân thị lệ,
紅袖青襂均是淚
Bước giang hồ riêng để một chi ai,
Gặp nhau ta hãy vui cười!
Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Gửi người tình cũ