24/10/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài kỳ 2
感懷其二

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 23:07

 

Nguyên tác

不嗟險阻嘆飄零,
關山萬里作雄行。
休言女子非英物,
夜夜龍泉壁上鳴。

Phiên âm

Bất ta hiểm trở, thán phiêu linh,
Quan san vạn lý tác hùng hành.
Hưu ngôn nữ tử phi anh vật,
Dạ dạ Long Tuyền bích thượng minh!

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Không nề hiểm trở dạt trôi đâu
Muôn dặm quan san bước ngẩng đầu
Thân gái đừng cho không tuấn kiệt
Long tuyền treo vách vẫn đêm kêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Cảm hoài kỳ 2