26/03/2023 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Lư phán quan tằng trật phục nhậm Nam Sách châu
賀廬判官增秩復任南策州

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 23:43

 

Nguyên tác

棲遲別駕為民心,
萬古甘棠十畝陰。
有意寇君煩願借,
多情禹錫果重臨。
吟鞭幾度佳山水,
行橐依然舊鶴琴。
今日小生來偃室,
共緣仰德久彌深。

Phiên âm

Thê trì biệt giá vị dân tâm,
Vạn cổ cam đường thập mẫu âm.
Hữu ý Khấu quân phiền nguyện tá,
Đa tình Vũ Tích quả trùng lâm.
Ngâm tiên kỷ độ giai sơn thuỷ,
Hành thác y nhiên cựu lạc cầm.
Kim nhật tiểu sinh lai Yển thất,
Cộng duyên ngưỡng đức cửu di thâm.

Dịch nghĩa

Xe sắp đi xa, còn nấn ná là bởi có tấm lòng vì dân,
Cây cam đường muôn đời có bóng râm mười mẫu.
Ông Khấu Tuân có lòng, dân muốn mượn ở lại,
Ông Vũ Tích giàu tinh cảm, hẳn trở lại lần thứ hai.
Chiếc roi thơ mấy lần tới chốn non xinh nước đẹp,
Trong túi đi đường vẫn có chim hạc và đàn cầm xưa.
Hôm nay tiểu sinh này tới nhà ông Yển,
Cũng vì lòng ngưỡng mộ công đức lâu ngày càng sâu.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Vì dân bịn rịn nước non này,
Muôn thuở cam trường rợn bóng cây.
Hữu ý, Khấu Tuân cho mượn tạm,
Đa tình, Vũ Tính lại về đây.
Nước non ngâm vịnh đều như cũ,
Đàn hạc hành trang vẫn chẳng thay.
Tiểu tử hôm nay hầu dưới trướng,
Cũng vì đội đức đã sâu dày.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Hạ Lư phán quan tằng trật phục nhậm Nam Sách châu