05/02/2023 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tuyết Sơn hữu hứng

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/11/2010 20:54

 

Lẻo lẻo trần ai chẳng chút reo,
Thú này nhân trí đủ trăm chiều.
Dòng oanh nổi nhuỵ xôn chèo khách,
Lối tắt len mây bận cánh tiều.
Sương bá sườn non cây điểm phấn,
Nước cầm mặt bể đá mòn rêu.
Âm thông trước ấy bao xa tá?
Đồng vọng bên tai lọt tiếng reo.
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Lên ngọn núi Tuyết Sơn cảm hứng.

Nguồn:
1. Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
2. Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Đăng Tuyết Sơn hữu hứng