14/05/2021 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 4
自述其四

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:48

 

Nguyên tác

一彈指破萬重山,
這箇工夫也是閑。
寒暑到來無所識,
未曾分上老人干。

Phiên âm

Nhất đàn chỉ phá vạn trùng sơn,
Giá cá công phu dã thị nhàn.
Hàn thử đáo lai vô sở thức,
Vị tằng phân thượng lão nhân can.

Dịch nghĩa

Một cái búng tay phá được vạn tầng núi,
Công phu ấy cũng dễ dàng thôi.
Lạnh nóng đến cũng không có cái gì để nhận biết,
Một phân cũng chưa từng can dự đến ông già này.

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Búng tay phá đổ núi muôn trùng,
Dường ấy công phu cũng nhẹ không,
Lạnh đến, nóng qua không nhận biết,
Mảy may chẳng bận đến thân ông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Tự thuật kỳ 4