26/10/2021 13:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường ngâm
長吟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2014 21:34

 

Nguyên tác

江渚翻鷗戲,
官橋帶柳陰。
江飛競渡日,
草見蹋春心。
已撥形骸累,
真為爛漫深。
賦詩歌句穩,
不免自長吟。

Phiên âm

Giang chử phiên âu hí,
Quan kiều đới liễu âm.
Giang phi cánh độ nhật,
Thảo kiến tháp xuân tâm.
Dĩ bát hình hài luỵ,
Chân vi lạn mạn thâm.
Phú thi ca cú ổn,
Bất miễn tự trường ngâm.

Dịch nghĩa

Bến sông đàn cò bay chơi,
Cầu trên đường quan bóng liễu rủ.
Ganh đua với dòng sông chảy, các ngày trên nước qua đi như bay,
Dẫm lên cỏ mới nhận ra lòng mùa xuân.
Đã bỏ đi được cái luỵ của thân xác này,
Mới hiểu ra cái thiên chân là sâu xa.
Làm thơ câu ca đúng ý,
Không đừng được phải tự ngâm dài.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bên sông cò bay chơi,
Cầu quan bóng liễu rủ.
Cùng qua ngày, đua sông,
Thấy lòng xuân, dẫm cỏ.
Thấu được cái sâu xa,
Luỵ hình hài trút bỏ.
Làm thơ được câu hay,
Chẳng khỏi ngâm ư ử.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trường ngâm