23/01/2021 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VII)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 15:03

 

Nguyên tác

莫執壇經排凈土,
祖機佛語並圓融,
因言薦理彰吾教。
得意忘言顯本宗,
十善齊修焉造非。
群賢共會豈還蒙,
他方此土何來去。
法界明明在眼中,

Phiên âm

Mạc chấp đàn kinh bài tịnh thổ,
Tổ cơ Phật ngữ tịnh viên dung,
Nhân ngôn tiến lý chương ngô giáo.
Đắc ý vong ngôn hiển bản tông,
Thập thiện tề tu yên tạo phỉ.
Quần hiền cộng hội khởi hoàn mông,
Tha phương thử thổ hà lai khứ.
Pháp giới minh minh tại nhãn trung,

Bản dịch của (Không rõ)

Chớ chấp Đàn kinh bài bác Tịnh,
Tổ cơ, lời Phật thảy viên dung.
Mượn ngôn chỉ lý tuyên Thiền đạo,
Được ý quên lời hiển diệu tông.
Thập thiện đều tu đâu phải tội?
Chư hiền đồng niệm há thành không?
Đông, Tây nhất thể vô lai khứ,
Pháp giới linh minh cõi đại đồng.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (VII)