26/07/2024 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
江樓晚眺景物鮮奇吟翫成篇寄水部張籍員外

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 16:32

 

Nguyên tác

澹煙疏雨間斜陽,
江色鮮明海氣涼。
蜃散雲收破樓閣,
虹殘水照斷橋樑。
風翻白浪花千片,
雁點青天字一行。
好著丹青圖畫取,
題詩寄與水曹郎。

Phiên âm

Đạm yên sơ vũ gián tà dương,
Giang sắc tiên minh hải khí lương.
Thẩn[1] tán vân thu phá lâu các,
Hồng tàn thuỷ chiếu đoạn kiều lương.
Phong phiên bạch lãng hoa thiên phiến.
Nhạn điểm thanh thiên tự nhất hàng.
Hảo trước đan thanh đồ hoạ thủ,
Đề thi ký dữ Thuỷ tào lang.

Dịch nghĩa

Khói lạt mưa thưa, bóng trời tà,
Sắc sông tươi sáng, hơi biển mát.
Lầu thẩn tan biến, mây cuốn lại,
Cầu vồng tàn, nước soi cầu đứt bóng.
Gió bay sóng trắng, hoa nghìn mảnh,
Nhạn chấm trời xanh, bay cao thành hình chữ nhất.
Hãy đem vẽ lấy bức tranh màu xanh đỏ,
Đề thơ gửi đến quan Lang ở bộ Thuỷ.

Bản dịch của Tản Đà

Nhạt thưa mưa khói, lẫn tà dương,
Sông biển xinh thay! mát lạ nhường.
Lầu thẩn tan hình mây vén lại,
Cầu vồng đứt bóng nước soi ngang.
Gió bay sóng trắng hoa nghìn cánh[2],
Nhạn chấm trời xanh chữ một hàng.
Xanh đỏ muốn đem mà vẽ lấy,
Đề thơ gửi bác Thuỷ tào lang.
Bộ Thuỷ coi về việc sông, núi, hồ, ao.


[1] Lầu thẩn là các hình lâu đài trông thấy đảo ngược ở trên bể, là tự ở không khí dầy mỏng mà hiện ra, đời xưa xét lầm, cho là tự ở loài con thẩn dưới bể nhả hơi làm ra thế, cho nên mới gọi như vậy.
[2] Trong bản dịch ban đầu trên báo Ngày nay số 123 (ngày 14-8-1938), Tản Đà dịch là “phiến”. Trên báo số 148 (ngày 4-2-1939), Tản Đà thông báo sửa thành “cánh” theo ý của ông Đoàn Như Cương. Dịch giả cũng nhận thấy “chữ cánh thực hơn, vừa là dịch quốc văn lại ăn với chữ hoa và chữ bay”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại