09/12/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị
再為人代擬紀功碑文更無所得因賦以示

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 00:58

 

Nguyên tác

碑文不似祭文焚,
鑿鑿流傳未易云。
長短已難千里度,
是非猶有百年聞。
近來學殖多荒落,
況值時艱太泯紛。
君且歸來當日得,
皇都不少頌功文。

Phiên âm

Bi văn bất tự tế văn phần,
Tạc tạc lưu truyền vị dị vân.
Trường đoản dĩ nan thiên lý đạc[1],
Thị phi do hữu bách niên văn.
Cận lai học thực đa hoang lạc,
Huống trị thời gian thái dẫn phân.
Quân thả quy lai đương nhật đắc,
Hoàng đô bất thiểu tụng công văn.

Dịch nghĩa

Văn bia không đốt đi như văn tế
Ghi rành rành để lưu truyền mãi về sau không phải là việc dễ
Dài hay ngắn đã khó mà đo được nghìn dặm
Phải hay trái còn có người trăm năm sau biết
Gần đây sự học đã hoang phí nhiều
Huống chi gặp buổi đời khó khăn lắm sự rối ren
Anh hãy trở về tìm lấy thì sẽ được
Thứ văn tán tụng công đức kinh đô không thiếu!

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Văn bia văn tế khác nhau thay
Thứ để lâu dài thứ đốt ngay
Văn tế nhân gian không thước đạc
Văm bia hậu thế có người hay
Gần đây sự học nhiều hoang phế
Huống gặp thời cùng lắm dắt dây
Anh hãy trở về tìm sẽ thấy
Kinh đô tán tụng ối văn này
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Thơ khen một bức hoạ xưa có câu “Xích bức thiên lý” nghĩa là bức tranh chỉ một thước mà thu được phong cảnh xa nghìn dặm. Sau người ta mượn ý ấy để khen những bài văn lời ít mà ý nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị