29/10/2021 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiệp Lạc xuyên
涉洛川

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 07/05/2010 02:46

 

Nguyên tác

通谷陽林不見人,
我來遺恨古時春。
宓妃漫結無窮恨,
不為君王殺灌均。

Phiên âm

Thông Cốc[1], Dương Lâm[2] bất kiến nhân,
Ngã lai di hận cổ thì xuân.
Mật phi[3] mạn kết vô cùng hận,
Bất vị quân vương sát Quán Quân[4].

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thông Cốc, Dương Lâm người vắng thưa
Ta còn mối hận chuyện xuân xưa.
Mật Phi dâng nước vô cùng hận
Giết Quán Quân nào vị nể vua.
[1] Sách Lạc Dương ký chép: “Cách phía nam thành chừng năm mươi dặm có một hang núi lớn, tên cũ là Thông Cốc”.
[2] Huyện lập ra thời Hậu Nguỵ, thời Tề, Chu thì bỏ đi, nay thuộc phía tây huyện Hiếu Nghĩa tình Sơn Tây.
[3] Tức nữ thần sông Lạc. Tào Thực từng làm bài Lạc thần phú khi qua sông Lạc.
[4] Quán Quân làm chức điển tiêm cho Trần Tư vương Tào Thực, gièm pha vương với Văn Đế. Nguỵ chí, Trần Tư vương Thực truyện chép: “Năm thứ hai niên hiệu Hoàng Sơ, giám quốc yết giả Quán Quân bẩm tấu Thực uống say phóng túng trái lễ, lại còn uy hiếp sứ giả, xin trị tội, đế vì thái hậu biếm Thực chức An Hương hầu.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thiệp Lạc xuyên