23/10/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” thi
奉和御製思家將士詩

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/11/2011 09:03

 

Nguyên tác

公義私情鮮得俱,
可憐愁影鏡中孤。
誰知壯志馳驅日,
翻作柔腸契闊秋。
蝶夢三庚隨處有,
雁書一字到家無。
離鶯別鶴休賡曲,
自古男兒志九州。

Phiên âm

Công nghĩa tư tình tiễn đắc câu,
Khả liên sầu ảnh kính trung cô.
Thuỳ tri tráng chí trì khu nhật,
Phiên tác nhu trường khế khoát khu.
Điệp mộng tam canh tuỳ xứ hữu,
Nhạn thư nhất tự đáo gia vô.
Ly oanh biệt hạc hưu canh khúc,
Tự cổ nam nhi chí cửu châu.

Dịch nghĩa

Thông thường việc công và tình riêng ít khi cùng trọn vẹn,
Đáng thương cho ai buồn soi bong lẻ của mình trong gương.
Ai biết được người có chí lớn đang rong ruổi,
Thì lại hoá ra người đang héo ruột vì ly biệt?
Mộng buồn ba canh, đêm đêm thường gặp,
Mà tin nhạn từ quê, một chữ cũng không.
Oanh, hạc đã lìa đôi, thì thôi không hót nữa,
Xưa nay chí nam nhi vốn giữ cả ở đất nước.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Chung, riêng trọn vẹn có ai chăng?
Thương kẻ sầu riêng trước kính soi.
Chí lớn ruổi rong ngang dọc bấy,
Lòng riêng não ruột biệt ly dài.
Tin nhạn một chữ nhà không thấy,
Mộng bướm ba canh giấc chẳng say.
Oanh hạc lìa đôi im tiếng hót,
Tài trai vì nước chí cao bay.
Nguồn: Bùi Văn Nguyên (chủ biên), Doãn Như Tiếp, Cao Yên Hưng, Tổng tập Văn học Việt Nam - tập 5, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” thi