02/04/2023 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Thường tháo
越裳操

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 23:52

 

Nguyên tác

雨之施,
物以孳。
我何意於彼為?
自周之先,
其艱其勤。
以有疆宇,
私我後人。
我祖在上,
四方在下。
厥臨孔威,
敢戲以侮。
孰荒於門,
孰治於田。
四海既均,
越裳是臣。

Phiên âm

Vũ chi thi,
Vật dĩ tư.
Ngã hà ý vu bỉ vi?
Tự Chu chi tiên,
Kỳ gian kỳ cần.
Dĩ hữu cương vũ,
Tư ngã hậu nhân.
Ngã tổ tại thượng,
Tứ phương tại hạ.
Quyết lâm khổng uy,
Cảm hí dĩ vũ.
Thục hoang vu môn,
Thục trị vu điền.
Tứ hải ký quân,
Việt Thường thị thần.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mưa phải thì,
Vận tốt tươi,
Nào ta có ý gì với ai?
Từ thuở Thành Chu,
Chăm chỉ gian lao,
Mở mang bờ cõi,
Lưu truyền đời sau.
Ngày nay thánh hoàng,
Ngự trị bốn phương.
Oai linh lừng lẫy
Ai dám khinh thường.
Nhà không bỏ trống,
Ruộng có người cày.
Việt Thường thần phục,
Bốn bể vui vầy.
Về tên Việt Thường tháo, theo Thái Ung trong Cầm tháo, Chu công phụ tá Thành vương, thiên hạ thái bình, xứ Việt Thường từ xa tới hiến bạch trĩ. Chu công gảy đàn ca, làm thành khúc Việt Thường tháo, mang bạch trĩ hiến trong miếu Văn Vương.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Việt Thường tháo