01/04/2023 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lý Tư Huân “Quá Liên Xương cung”
和李司勳過連昌宮

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 18:19

 

Nguyên tác

夾道疏槐出老根,
高甍巨桷壓山原。
宮前遺老來相問,
今是開元幾葉孫?

Phiên âm

Giáp đạo sơ hoè xuất lão căn,
Cao manh cự giác áp sơn nguyên.
Cung tiền di lão lai tương vấn,
Kim thị Khai Nguyên[1] kỷ diệp tôn?

Dịch nghĩa

Hai bên đường, hoè trồng thưa thớt, rễ già nhô khỏi đất,
Mái ngói cao, cột kèo của cung to trấn áp sườn núi.
Trước cửa thấy còn lại vài ông lão, lại hỏi thăm xem:
Nay là con cháu đời bao nhiêu của Đường Huyền Tông?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai bên đường hoè trồng thưa thớt
Mái cung cao chót vót sườn non
Trước cung di lão vài ông
Hỏi nay con cháu Huyền Tông mấy đời?
Lý Tư Huân là bạn đồng liêu của tác giả. Năm 817, cả hai phục vụ dưới trướng chủ soái Bùi Độ đi Hoài Tây đánh dẹp loạn. Loạn yên, trên đường về kinh, qua cung Liên Xương, hai người xướng hoạ. Liên Xương cung là một hành cung đời Đường, nay trong huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam.

[1] Niên hiệu của vua Đường Huyền Tông từ 713 đến 741, trong bài ám chỉ Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Hoạ Lý Tư Huân “Quá Liên Xương cung”