15/06/2024 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân tình thế thái

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 12/04/2006 07:44

 

Gớm chết nhân tình thế thái[1],
Lạt nồng coi cái túi đầy vơi[2]!
Trông tốt màu lựa ý theo hơi,
Giọng thù phụng[3] ngọt bùi rất mực.
Khi trở quẻ sa mày nặng mặt,
Thói đảo điên quay quắt không rời.
Nghe ra thì cũng nực cười,
Nghĩ lại từ đây phải chạy.
Buộc chỉ cổ tay[4] chừa trước ấy,
Chống rèm con mắt[5] ngắm sau này.
Cõi trăm năm ngày tháng còn chầy,
Đường kim cổ hẳn có ngày lại gặp.
Thôi thôi chớ can chi mà gấp,
Đừng bôn ba hấp tấp đua tranh,
Gớm cho thế thái nhân tình!
[1] Tình người và thói đời.
[2] Người đời mặn hay nhạt với mình là trông cái túi của mình đầy hay vơi.
[3] Chiều chuộng, mua chuộc.
[4] Để nhớ đến già. Câu này ý nói những cái dại từ trước, buộc chỉ cổ tay để chừa hẳn.
[5] Giương to mắt mà nhìn cho rõ. Câu này ý nói chống mắt lên xem những chuyện sau này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Nhân tình thế thái