01/03/2021 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2019 08:36

 

Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài,
Nắm tóc mai, tóc mai cụt.
Cầu trời, khẩn bụt cho tóc mai dài.
Bao giờ tóc chấm ngang vai,
Thì ta kết ngãi làm hai vợ chồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài