28/05/2022 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về quê cũ cảm tác

Tác giả: Nguyễn Bá Xuyến - 阮伯串

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2010 05:02

 

Duyên phận ơn trên đã sắt son,
Ta về vườn cũ cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại cung tên lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu đã ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi thảy chuyện nhân gian cả,
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn.
Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Thăm quê cảm tác

Duyên phận ân trên đã sắt son,
Ta về vườn cũ cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại cung tên lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu đã ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi gác chuyện nhân gian cả,
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn.
Bản trong Văn đàn bảo giám (chép nhầm tên tác giả là Lê Ngô Cát):
Cảm tác

Duyên phận đâu mà dám sắt son,
Ta về vườn cúc cũ ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại chi hồ lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu dễ ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi thây cả nhân gian chuyện,
Giữ lấy phù sinh một cuộc tròn.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Xuyến » Về quê cũ cảm tác