29/06/2022 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Hoài vãn bạc
秦淮晚泊

Tác giả: Tiền Tể - 錢宰

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 11:28

 

Nguyên tác

秦淮酒家來泊船,
鱸魚一斤三百錢。
船頭買魚酒新熟,
卻憶耶溪歌採蓮。
醉來起舞落日晚,
揮手彈鋏風泠然。
少年不作長安客,
老去逢秋頭雪白。
興周須求渭水才,
安漢園公安在哉。
眼花齒折竟何益,
好放陶潛歸去來。

Phiên âm

Tần Hoài tửu gia lai bạc thuyền,
Lư ngư nhất cân tam bách tiền.
Thuyền đầu mãi ngư tửu tân thục,
Khước ức Da khê[1] ca thái liên.
Tuý lai khởi vũ lạc nhật vãn,
Huy thủ đạn kiệp phong linh nhiên.
Thiếu niên bất tác Trường An khách,
Lão khứ phùng thu đầu tuyết bạch.
Hưng Chu tu cầu Vị thuỷ tài[2],
An Hán Viên Công[3] an tại tai.
Nhãn hoa xỉ chiết cánh hà ích,
Hảo phóng Đào Tiềm quy khứ lai[4].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đỗ thuyền quán rượu Tần Hoài,
Cá lư một ký tiền đòi ba trăm.
Cá mua rượu chín vừa tầm,
Hái sen khúc hát vọng trầm khe Da.
Say lên vũ điệu chiều tà,
Tiện tay múa kiếm gió đà dọc ngang.
Trẻ không làm khách Trường An,
Đến khi tóc trắng lại càng khó đi.
Sông Vị cầu đấng giúp Chu,
Vỗ yên triều Hán liệu trù Viên Công.
Mắt hoa răng gãy ích không,
Hát bài “Quy khứ” theo ông Đào Tiềm.
[1] Suối Nhược Da 若耶 (nay là sông Bình Thuỷ 平水, Thiệu Hưng, Chiết Giang) nơi Tây Thi giặt lụa trước khi được tuyển chọn để sang nước Ngô.
[2] Chỉ Khương Tử Nha 姜仔呀 trước lúc được mời ra giúp Chu, ngồi câu ở sông Vị.
[3] Tức Đông Viên Công 東園公, một trong Thương Sơn tứ hạo.
[4] Bài phú Quy khứ lai hề từ  歸去來兮辭 của Đào Tiềm cuối đời Tấn nói về việc chính tác giả bỏ quan về ẩn cư hưởng nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Tể » Tần Hoài vãn bạc