06/12/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 17

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:19

 

Phận đành yên phận chửa yên thân
Vàng ngọc còn chen đám tục trần
Trong hãy trả ơn bề cốt nhục
Ngoài càng luống tưởng đạo quân thần
Mình ta đã nghĩ ta vô lụy
Dạ chúng đà hiềm chúng bất nhân
Ấy bởi vụng sinh hay lỗi số
Máy thiêng khôn biết mặc xoay vần
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 17