02/12/2021 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Từ Sùng Uy sở tàng Quý Phi thướng mã đồ
題徐崇威所藏貴妃上馬圖

Tác giả: Kim Ấu Tư - 金幼孜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 13:08

 

Nguyên tác

道前寳扇擁花騘,
當日君恩第一濃。
不是華清事逰幸,
後人那得見嬌容。

Phiên âm

Đạo tiền bảo phiến[1] ủng hoa thông[2],
Đương nhật quân ân đệ nhất nùng.
Bất thị Hoa Thanh sự du hạnh,
Hậu nhân na đắc kiến kiều dung.

Dịch nghĩa

Hàng rào quạt che ngựa hoa thông ở phía trước,
Ân sủng nhiều ngày ấy bởi ơn vua.
Nếu không từ cung Hoa Thanh du hạnh,
Thì người đời sau nào được thấy dáng yêu kiều.
Quý Phi tức Dương Quý Phi, sủng phi của Đường Huyền Tông.

[1] Hàng rào bảo vệ bằng quạt dành cho vợ hoặc sủng phi của vua.
[2] Ngựa quý ngũ hoa mã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Ấu Tư » Đề Từ Sùng Uy sở tàng Quý Phi thướng mã đồ