16/08/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2
色身與妙體其二

Tác giả: Đạo Huệ thiền sư - 道惠禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2008 09:00

 

Nguyên tác

色身與妙體,
不合不分離。
若人要甄別,
爐中花一枝。

Phiên âm

Sắc thân dữ diệu thể,
Bất hợp bất phân ly.
Nhược nhân yếu nhân biệt,
Lô trung hoa nhất chi.

Dịch nghĩa

Cái thân có sắc tướng và cái thể vi diệu,
Chẳng hợp cũng chẳng phân ly.
Nếu người nào muốn tách biệt [cho kỳ được],
[Thì có khác chi] cành hoa nở trong lò lửa.

Bản dịch của Hoàng Lê

Sắc thân và diệu thể,
Chẳng hợp, chẳng lìa xa.
Kẻ nào toan tách biệt,
Lò lửa một cành hoa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Huệ thiền sư » Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2