22/10/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:24

 

Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó,
Giờ em có chồng rồi, anh đón ngõ trao thư.
Ngãi nhân nhân ngãi chi giừ,
Gái có chồng như đạo bùa trừ đeo tay.
Khảo dị:
Lúc xuân xanh anh không gắn bó,
Em có chồng rồi, anh đón ngõ trao thư.
Thôi thôi nhân ngãi xin từ,
Em có chồng như đạo bùa trừ đeo tay.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó