11/12/2022 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 30
30

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 03:55

 

Nguyên tác

庭掃きて
出でばや
寺に散る柳

Bản dịch của Vĩnh Sính

Quét xong lá liễu trong vườn
Tạ từ tôi bước lên đường viễn du

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 30