27/01/2022 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài (Dã thảo đông phong chiến huyết đa)
感懷(野草東風戰血多)

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 16:10

 

Nguyên tác

野草東風戰血多,
六龍宮闕泣銅駝。
鈞天夣罷成烏有,
易水歌終喚奈何。
去國煙光空爛縵,
題橋名姓欲消磨。
關山躍馬心猶壯,
醉握燈前越石戈。

Phiên âm

Dã thảo đông phong chiến huyết đa,
Lục long cung khuyết khấp đồng đà[1].
Quân thiên mộng bãi thành ô hữu,
Dịch thuỷ[2] ca chung hoán nại hà.
Khứ quốc yên quang không lạn mạn,
Đề kiều[3] danh tính dục tiêu ma.
Quan sơn[4] dược mã tâm do tráng,
Tuý ác đăng tiền Việt Thạch[5] qua.

Dịch nghĩa

Cỏ nội trong gió đông vấy máu nhiều người chết trận
Nhìn đến cung khuyết nhà vua khóc con lạc đà bằng đồng
Giấc mộng trời cao tỉnh rồi thành ra chẳng có gì hết
Bài ca sông Dịch hát xong biết tính làm sao
Xa nước quang cảnh dù sáng sủa
Đề cầu tên họ đã muốn mờ hết
Cưỡi ngựa bon nơi xa xôi lòng còn hăng hái
Trước đèn say múa ngọn đòng Việt Thạch

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Cỏ nội đầm đìa giọt máu sa
Đau thương cung khuyết khóc đồng đà
Quân thiên giấc tỉnh đâu tìm thấy
Dịch thuỷ ca xong gọi khó mà
Xa nước phong quang dầu sáng láng
Đề cầu tên họ muốn tiêu ma
Quan sơn ruổi ngựa lòng còn mạnh
Say dựa bên đèn vẫn nắm qua (đòng)
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004
[1] Đời Tấn, Sách Tĩnh biết nước sắp loạn, chỉ hình con lạc đà bằng đồng trước cửa cung Lạc Dương than thở: “Sẽ phải thấy mày nằm trong đống gai góc mà thôi!” Ý nói cung điện sẽ thành nơi hoang tàn.
[2] Kinh Kha từ biệt thái tử Đan trên sông Dịch để đi giết Tần Thuỷ Hoàng, chia tay hát bài ca mở đầu bằng câu: “Phong tiêu tiêu hề Dịch thuỷ hàn, Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn” (Gió hiu hắt chừ, nước sông Dịch lạnh, Tráng sĩ một đi không trở lại).
[3] Tư Mã Tương Như khi đi qua cầu Thăng Tiên đề vào một câu: “Không cưỡi xe bốn ngựa (ý nói không lập được công danh) không trở lại qua cầu này nữa”.
[4] Cửa ải và núi non, chỉ nơi xa xôi.
[5] Tên hiệu của Lưu Côn đời Tấn rất hăng hái làm việc nước, thường nằm gối cái đòng đợi trời sáng để đi giết giặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Cảm hoài (Dã thảo đông phong chiến huyết đa)