30/06/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra
The man who never heard of Frank Sinatra

Tác giả: Aaron Fogel

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 09:34

 

Nguyên tác

The man who had never heard of Frank Sinatra: he lived
A perfectly ordinary life in America. Born in 1915,
He followed all the fads, read the newspapers, listened

To Television, knew who Dean Martin and Sammy whathisname
Were (Sinatra’s friends), but somehow, by a one in a
Zillion fluke, whenever Sinatra came up, he was out of the room.

Or his attention was diverted by something else, and
(You will say this is impossible, that it cannot be), never
Heard him sing, like a man in my generation who somehow

Missed the Beatles though he had heard everything else.
Once, just as he was about to hear the name Frank Sinatra
A plane flew overhead—he was fifty-five years old—his hearing

A little more impaired. He had heard of Humphrey Bogart,
Of Elizabeth Taylor, of Walter Cronkite, and of perhaps a hundred
Forty thousand other celebrities names by the time he died,

And yet he had never heard of Frank Sinatra. The Greeks had
That famous saying, “The luckiest man is he who was never born.”
Which is kind of gloomy, but I think they were wrong.

The luckiest man is he who never heard of Frank Sinatra.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra: ông sống
Một cuộc đời hoàn toàn bình thường ở Mỹ. Sinh năm 1915,
Ông đi theo mọi trào lưu, đọc báo, nghe

Truyền hình, biết Dean Martin và Sammy gì ấy nhỉ là
Ai (bạn Sinatra), nhưng không biết vì sao, với vận may một trong
Hàng triệu tỷ, bất cứ khi nào Sinatra xuất hiện, ông đều không ở phòng.

Hoặc ông đã bị đánh lạc hướng bởi cái gì đó khác, và
(Bạn sẽ nói điều này là không thể, không thể nào có chuyện), chưa bao giờ
Nghe ông ấy hát, như một người thuộc thế hệ tôi không biết vì sao

Đã bỏ lỡ The Beatles dù anh đã nghe mọi thứ khác.
Một lần, vừa lúc ông chuẩn bị nghe tên Frank Sinatra
Một chiếc máy bay bay qua—ông năm mươi lăm—thính giác của ông

Yếu hơn một chút. Ông đã nghe tên Humphrey Bogart,
Tên Elizabeth Taylor, tên Walter Cronkite, và có lẽ tên của một trăm
Bốn mươi ngàn người nổi tiếng khác trước khi qua đời,

Vậy mà ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra. Người Hy Lạp có
câu nói nổi tiếng, “Người hạnh phúc nhất là người chưa bao giờ sinh ra.”
Nó phần nào ảm đạm, nhưng tôi nghĩ họ đã sai.

Người hạnh phúc nhất là người chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra.
Frank Sinatra (1915-1988) là một ca sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aaron Fogel » Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra