01/03/2021 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫn canh giả
憫耕者

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2008 09:06

 

Nguyên tác

何代何王不戰爭,
盡從離亂見清平。
如今暴骨多於土,
猶點鄉兵作戍兵。

Phiên âm

Hà đại hà vương bất chiến tranh,
Tận tòng ly loạn kiến thanh bình.
Như kim bạo cốt đa ư thổ,
Do điểm hương binh tác thú binh.

Dịch nghĩa

Đời nào, vua nào mà chẳng đánh nhau
Cứ hết thời loạn lạc lại đến thời bình
Như bây giờ bao nhiêu xương vùi nát trong đất
Còn vẫn cứ lấy lính làng đi làm lính thú

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đời nảo vua nao chẳng chiến tranh
Hết phen ly loạn sẽ thanh bình
Bằng nay xương nát vùi trong đất
Còn chấm dân binh làm chiến binh
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Mẫn canh giả