11/12/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn (Đông lai vạn lý khách)
歸雁(東來萬里客)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 15:55

 

Nguyên tác

東來萬里客,
亂定幾年歸。
腸斷江城雁,
高高正北飛。

Phiên âm

Đông lai vạn lý khách,
Loạn định kỷ niên quy.
Trường đoạn giang thành nhạn,
Cao cao hưởng bắc phi.

Dịch nghĩa

Người khách từ vạn dặm đi đến từ hướng đông.
Loạn dẹp yên mấy năm sẽ về
Ruột đứt từng đoạn, con nhạn ở thành nơi bờ sông.
Bay về phía bắc ở trên cao.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Từ vạn dặm khách phương đông đến,
Dẹp loạn vài năm hẹn về nhà.
Giang thành, ruột muốn đứt ra,
Cao cao phương bắc nhạn xa bay dần!
(Năm 764)

Năm 760 với sự giúp đỡ của Cao Thích rồi của Nghiêm Vũ, Đỗ Phủ đưa gia quyến về Thành Đô ở đất Thục, cất nhà cỏ, cuộc sống tạm yên. Nhưng rồi đất Thục đại loạn vì các quan địa phương tàn sát lẫn nhau, ông đưa gia đình xuống thuyền lánh nạn về phía đông, ghé nhiều thành bên sông như Nhung châu, Du châu, Trung châu những mong loạn yên để trở về nhà cỏ ở Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy nhạn (Đông lai vạn lý khách)