29/10/2020 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Liễu Thăng

Tác giả: Trần Mỹ - 陳美

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2014 09:23

 

Làm tướng không tường thế dật lao
Khác gì chữa cháy mỡ thêm vào
Đôi nơi cô luỹ đành mong mỏi
Mười vạn tinh binh nớ kéo ào
Tới núi Mã Yên chưa vững bước
Thấy quân tượng đội vội đâm nhào
Chóng nên hoà ước vì công chú
Mấy chục cân vàng của chẳng bao
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mỹ » Vịnh Liễu Thăng