06/12/2021 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ Thứ quy Tào

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:24

 

Hiếu[1] đâu dám sánh kẻ cày voi[2],
Muối xát lòng ai, nấy mặn mòi.
Ở Hán[3] còn nhiều rường cột vững[4],
Về Tào chi sá một cây còi!
Mảng nghe[5] nhớ mẹ khôn nâng chén,
Chạnh tưởng[6] trông vua biếng giở roi.
Chẳng đặng khôn Lưu[7] đành dại Nguỵ[8],
Thân này xin gác ngoại vòng thoi!
Từ Thứ, một nhân vật đời Tam Quốc, làm quân sư cho Lưu Bị trước khi ông này gặp Khổng Minh. Từ Thứ bị mắc kế của Trình Dục, đành vì chữ hiếu trở về đầu Tào Tháo, rồi giới thiệu Khổng Minh với Lưu Bị. Bài này được Phan Văn Trị hoạ lại với tên là Vịnh hát bội, Bùi Hữu Nghĩa hoạ với tên Đôi đũa bếp.

Bài thơ dùng bộ vần “voi, mòi, coi, roi, thoi” thật khó gieo, mà Tôn Thọ Tường dùng rất tự nhiên. Các sĩ phu miền Nam bắt đầu lấy mấy vần đó mà hạn lệ trong các bài thơ xướng hoạ, gọi là vần Từ Thứ.

Nguồn: Thành ngữ điển tích từ điển, Diên Hương biên soạn,NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992, tr. 373
[1] Khảo dị: “Thảo”.
[2] Chỉ vua Thuấn.
[3] Chỉ nước Thục Hán.
[4] Khảo dị: “hãy còn nhiều cột cả”.
[5] Khảo dị: “Bâng khuâng”.
[6] Khảo dị: “Bịn rịn”.
[7] Lưu Bị.
[8] Tức nước Tào Nguỵ, do Tào Tháo xây dựng tiền đề để sau này con là Tào Phi lập nên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Từ Thứ quy Tào