20/01/2022 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tư Mã tiên sinh
送司馬先生

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 08:20

 

Nguyên tác

蓬閣桃源兩處分,
人間海上不相聞。
一朝琴裏悲黃鶴,
何日山頭望白雲?

Phiên âm

Bồng các[1] Đào Nguyên[2] lưỡng xứ phân,
Nhân gian hải thượng[3] bất tương văn.
Nhất triêu cầm lý bi hoàng hạc[4],
Hà nhật sơn đầu vọng bạch vân?

Dịch nghĩa

Bồng Lai và Đào Nguyên là hai nơi đã phân định rõ,
Cõi người và cõi tiên không thấy nhau.
Một sáng nơi có đàn sáo, hạc vàng bay mất, để lại tiếc thương,
Ngóng trông mây trắng trên đầu núi, ngày nào ông trở lại?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bồng Lai với Đào Nguyên đã định
Chốn nhân gian không dính cõi tiên
Sáng nao cưỡi hạc bay lên
Ngày nào mây trắng ngóng tiên trở về?
Tư Mã tiên sinh tức Tư Mã Thừa Trinh (655-735), một đạo sĩ tu tiên đắc đạo.

[1] Tức Bồng Lai, tên một ngọn núi trong biển Bột Hải, tương truyền có thần tiên cư ngụ.
[2] Chỉ nơi ẩn sĩ cư ngụ.
[3] Chỉ nơi thần tiên cư ngụ.
[4] Chỉ Hoàng Hạc lâu, di tích nay còn tại mỏm đá huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, tương truyền có đạo sĩ thành tiên cưỡi hạc bay nghỉ nơi đây nên người ta cất lầu để lưu niệm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Tống Tư Mã tiên sinh