09/12/2022 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưới trời lồng lộng

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 18:58

 

Nghe tin Quốc-Giáo bị gia-hình
Ấn-Độ-dương kêu biển Thái-Bình
Vạn ngả nước dâng về hỏi tội
Năm mười miệng cũng hết thanh minh.
(15-10-63)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Lưới trời lồng lộng