09/12/2022 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại hội 12
12e congrès

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2018 08:57

 

Nguyên tác

Où en est-on à Gennevilliers
Où en est-on entre camarades
Et le Viet-Nam vient nous saluer
Dix étudiants légers et purs
Graves reflètent nos raisons
De vouloir abolir la honte

Thorez[1] nous parle l’affection
La vérité moulent sa voix
Sa violence est de bonté
Sa clarté nous peint le possible
Tout le possible le bonheur
La paix si simple dans l’union

Thorez nous parle de justice
La France est le pays de justice
Il parle pour ceux qui travaillent
Pour ceux qui construisent la vie
Pour ceux qui tiennent dans leurs mains
La force d’assurer demain

La force d’être fraternels

Bản dịch của Tế Hanh

Chúng ta ở Gennevilliers
Trong mối tình đồng chí
Việt Nam đến chào ta
Mười sinh viên nhẹ nhàng trong trắng
Phản ánh nghiêm trang lẽ phải chúng ta
Muốn xoá điều hổ thẹn xấu xa

Thorez nói với chúng ta
Tình yêu đúc khuôn từng tiếng một
Giọng sôi nổi chính là ý tốt
Lời rõ ràng như tỏ hết khả năng
Tất cả khả năng hạnh phúc
Hoà bình đơn sơ trong tình đoàn kết

Thorez nói với chúng ta về sự công bằng
Nước Pháp là công bằng
Người nói cho những người lao động
Cho những người xây nên sự sống
Cho những người nắm trong tay
Sức mạnh của ngày mai

Sức mạnh để trở nên đồng chí
Nguồn: Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960
[1] Maurice Thorez (1900-1964): Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp, xuất thân thợ mỏ, quê ở vùng mỏ miền Bắc nước Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Đại hội 12