03/10/2023 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ độ Long giang
秋夜渡龍江

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 15:14

 

Nguyên tác

李皇二路詔遷都,
此事當知以永圖。
水步雄師鼙皷振,
邇遐老少萬年呼。
明空灵寺船留泊,
劍嶺山边庫有基。
常望英君天上助,
南邦黎庶問何辜。

Phiên âm

Lý hoàng nhị lộ[1] chiếu thiên đô,
Thử sự đương tri dĩ vĩnh đồ.
Thuỷ bộ hùng sư bề cổ chấn,
Nhĩ hà lão thiếu vạn niên hô.
Minh Không linh tự[2] thuyền lưu bạc,
Kiếm lĩnh[3] sơn biên khố hữu cơ.
Thường vọng anh quân thiên thượng trợ,
Nam bang lê thứ vấn hà cô.

Dịch nghĩa

Vua Lý chia hai đường để dời đô,
Việc làm này chỉ cốt sao gìn giữ cơ nghiệp lâu dài.
Quân lính thuỷ bộ hùng tráng, tiếng trống vang lừng,
Già trẻ xa gần chúc câu vạn tuế.
Tại nơi chùa thiêng sư Minh Không, còn dấu đỗ thuyền,
Bên núi Cắm Gươm thấy rõ nền kho đường bộ.
Vẫn mong rằng đức vua anh minh từ trên trời cao phù hộ,
Không biết dân đen cõi Nam có tội tình gì?

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hai đường Lý tổ thiên đô,
Cốt sao gìn giữ cơ đồ dài lâu.
Trống khua thuỷ bộ tiến mau,
Gần xa già trẻ cúi đầu tung hô.
Minh Không bến đỗ thuyền xa,
Núi Gươm còn đó, kho chờ nền đây.
Cậy nhờ vua sáng trên mây,
Dân Nam mắc tội đời này những chi?
Sông Long ở phía bắc kinh đô Hoa Lư.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định
[1] Hai đường thuỷ và bộ.
[2] Tức chùa Yên Vệ, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
[3] Núi Cắm Gươm, nơi có một khu đất cao, làm kho tạm tập kết các vật dụng để chuyển theo đường bộ ra Thăng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Thu dạ độ Long giang