25/07/2021 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trình xử sĩ
贈程處士

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 08:26

 

Nguyên tác

百年長擾擾,
萬事悉悠悠。
日光隨意落,
河水任情流。
禮樂囚姬旦,
詩書縛孔丘。
不如高枕枕,
時取醉消愁。

Phiên âm

Bách niên trường nhiễu nhiễu,
Vạn sự tất du du.
Nhật quang tuỳ ý lạc,
Hà thuỷ[1] nhậm tình lưu.
Lễ nhạc tù Cơ Đán[2],
Thi thư phược Khổng Khâu[3].
Bất như cao chẩm chẩm,
Thì thủ tuý tiêu sầu.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Trăm năm dài mờ mịt
Vạn việc thảy mơ hồ
Thời gian dần dà hết
Sông nước tự do trôi
Cơ Đán trói lễ nhạc
Khổng Khâu buộc thi thư
Không bằng đầu cao gối
Được dịp say hết sầu
[1] Hoàng Hà chi thuỷ, nước sông Hoàng Hà.
[2] Lễ nhạc, đạo đức xã hội bị quan niệm của Cơ Đán (Chu Công Đán) trói buộc.
[3] Thi thư, trước tác bị luật lệ cách thức của Khổng Tử câu thúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Tặng Trình xử sĩ