07/12/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Sái Hy Lỗ đô uý hoàn Lũng Hữu, nhân ký Cao tam thập ngũ thư ký
送蔡希魯都尉還隴右因寄高三十五書記

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 11:49

 

Nguyên tác

蔡子勇成癖,
彎弓西射胡。
健兒甯鬥死,
壯士恥為儒。
官是先鋒得,
材緣挑戰須。
身輕一鳥過,
槍急萬人呼。
雲幕隨開府,
春城赴上都。
馬頭金狎帢,
駝背錦模糊。
咫尺雲山路,
歸飛青海隅。
上公猶寵錫,
突將且前驅。
漢水黃河遠,
涼州白麥枯。
因君問消息,
好在阮元瑜。

Phiên âm

Sái tử dũng thành tích,
Loan cung tây xạ Hồ.
Kiện nhi ninh đấu tử,
Tráng sĩ sỉ vi nho.
Quan thị tiên phong đắc,
Tài duyên khiêu chiến tu.
Thân khinh nhất điểu quá,
Thương cấp vạn nhân hô.
Vân mạc tuỳ khai phủ,
Xuân thành phó thượng đô.
Mã đầu kim hiệp kháp,
Đà bối cẩm mô hồ.
Chỉ xích vân sơn lộ,
Qui phi Thanh Hải ngu.
Thượng công do sủng tích,
Đột tướng thả tiền khu.
Hán thuỷ Hoàng Hà viễn,
Lương Châu bạch mạch khô.
Nhân quân vấn tiêu tức,
Hảo tại Nguyễn Nguyên Du[1].

Dịch nghĩa

Anh chàng họ Sái sẵn nết kiêu hùng,
Cung loan nơi trời tây đã từng bắn giặc Hồ.
Trai hùng nào có sợ gì chết nơi trận,
Người trai tráng thấy ngượng là một anh học trò.
Làm quan là phải được đi trước,
Cái tài nhờ vào việc dự trận chiến mà trau dồi.
Thân mình nhẹ như cánh chim bay qua,
Dáo vung nhanh ngàn kẻ hô vang.
Nơi màn trướng theo sát với vị chỉ huy,
Khi thành trì được yên bình trở về kinh đô.
Đầu ngựa mũ vàng chói,
Bụng lạc đà phủ gấm mờ mờ.
Đường núi mây phủ trong gang tấc,
Đi như bay vù tới góc Thanh Hải.
Chức lớn được vua ban,
Viên tướng được cử đi đầu.
Hán thuỷ với Hoàng Hà xa xôi,
Vùng đất Lương Châu lúa mạch khô trắng.
Nhờ ông tới hỏi thăm tin tức,
Người cũng có tài như ông Nguyễn Vũ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Sái sẵn nết cương cường,
Phía tây từng đã giương cung bắn Hồ.
Trai hùng há chết trận đồ,
Thân trai mang lốt nhà nho ngượng ngùng.
Làm quan giữ chức tiên phong,
Tài nhờ từng trải chiến trường mà cao.
Cánh chim thân nhẹ khác nào,
Dáo gươm vun vút ào ào người reo.
Tham mưu, tư lệnh sát theo,
Thành vững rồi mới định điều về kinh.
Đầu ngựa mũ chụp lung linh,
Bụng lạc đà phủ gấm hình thật sang.
Đường mây núi cách tấc gang,
Quay về Thanh Hải tưởng chừng như bay.
Tước công do ân sủng dầy,
Tiên phong ra trận phái ngay đi đầu.
Hoàng Hà, Hán thuỷ xa đâu,
Lúa mạch khô trắng Lương Châu đó mà.
Nhờ anh tin tức nhắn cho,
Mong rằng ông Nguyễn Nguyên Du an toàn.
(Năm 755)

[1] Nguyễn Vũ, tự Nguyên Du, người nước Nguỵ thời Tam Quốc, chuyên viết biểu, là một trong Kiến An thất tử, ở đây chỉ Cao Thích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Sái Hy Lỗ đô uý hoàn Lũng Hữu, nhân ký Cao tam thập ngũ thư ký