11/08/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi Thanh Bản
悲青阪

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 20:04

 

Nguyên tác

我軍青阪在東門,
天寒飲馬太白窟。
黃頭奚儿日向西,
數騎彎弓敢馳突。
山雪河冰野蕭瑟,
青是烽煙白人骨。
焉得附書與我軍,
忍待明年莫倉卒。

Phiên âm

Ngã quân Thanh Bản tại đông môn,
Thiên hàn ấm mã Thái Bạch quật.
Hoàng đầu Hề nhi nhật hướng tây,
Sổ kỵ loan cung cảm trì đột.
Sơn tuyết, hà băng dã tiêu sắt,
Thanh thị phong yên, bạch thị cốt.
Yên đắc phụ thư dữ ngã quân,
Nhẫn đãi minh xuân, mạc thảng thốt.

Dịch nghĩa

Quân ta đóng ở cửa đông Thanh Bản,
Trời rét căm căm, ngựa uống suối Thái Bạch.
Bọn mọi Hề trong bộ lạc "đầu vàng" như mặt trời phía tây,
Chỉ có vài tên kỵ binh mà cũng giương cung xông tới.
Núi, tuyết, sông băng, cánh đồng xơ xác,
Chỗ xanh là khói, chỗ trắng là xương khô.
Ước gì gửi được thư cho quân ta,
Hãy kiên nhẫn đợi sang xuân, chớ nóng vội.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa đông Thanh Bản quân ta trú
Lạnh trời cho ngựa uống hồ núi
Bóng xế, vài tên lính kỵ Hề,
Vẫn dám giương cung, ngựa xông tới.
Núi tuyết, sông băng, đồng hắt hiu,
Trắng ấy xương mà xanh ấy khói.
Ước gì thư đến được quân ta:
Cố đợi ra năm đừng nóng vội!
(Năm 756)

Sau khi thua trận Trần Đào, quân nhà Đường lại thua ở Thanh Bản. Đỗ Phủ lúc ấy ở Trường An cho rằng quân tổn thất như thế chưa nên đánh vội, hãy chờ mùa xuân năm sau.

[] Nơi tướng Phùng Quán đóng quân chống An Lộc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bi Thanh Bản