22/09/2023 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Lương, Chung nhị tào trưởng quá Lưu sơn nhân lữ quán khán cúc hoa tác
同梁鍾二曹長過劉山人旅館看菊花作

Tác giả: Lê Dân Biểu - 黎民表

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:30

 

Nguyên tác

下馬銅街日已斜,
北風衣袂滿塵沙。
秋光卻在閒門巷,
深鎖忘憂一樹花。
卻立西風舞翠茵,
一枝枝似拂梁塵。
漢宮最妒塗黄額,
莫遣霜娥見麗人。
重九花開已自遲,
雪中猶裊最繁枝。
金門白首悲詞客,
似爾飄零過歲時。

Phiên âm

Há mã Đồng nhai[1] nhật dĩ tà,
Bắc phong y mệ mãn trần sa.
Thu quang khước tại nhàn môn[2] hạng,
Thâm toả vong ưu nhất thụ hoa.
Khước lập tây phong vũ thuý nhân[3],
Nhất chi chi tự phất lương trần.
Hán cung tối đố đồ hoàng ngạch,
Mạc khiển Sương Nga[4] kiến lệ nhân.
Trùng cửu hoa khai dĩ tự trì,
Tuyết trung do diểu tối phồn chi.
Kim môn[5] bạch thủ bi từ khách,
Tự nhĩ phiêu linh quá tuế thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời chiều xuống ngựa Đồng Nhai,
Sóc phong chợt thổi áo vai bụi mù.
Hiếm người lai vãng ngõ thu,
Ngắm hoa giảm hết cả ưu lẫn sầu.
Gió tây cúc biếc múa chào,
Một cành phe phẩy sạch bao bụi đàng.
Hán cung ghét má phấn vàng,
Đừng cho thần nữ phũ phàng mỹ nhân.
Trùng dương, sao nở muộn dần,
Tuyết sương ẻo lả những cành nhiều hoa.
Những khi cánh rụng cỗi già,
Cửa vàng thơ khổ khách pha trắng đầu.
Tào trường tức thừa lang 丞郎, thị lang 侍郎, chức vụ phụ giúp ở sáu bộ (lục bộ thị lang), hoặc tả hữu thừa ở Thượng thư tỉnh.

[1] Tức Đồng Đà nhai 銅駝街, khu phố Đồng Đà ở Lạc Dương có hai con lạc đà bằng đồng (đúc từ thời Hán).
[5] Hay Kim Mã môn 金馬門, một khu cũng ở Lạc Dương. Tục ngữ: “Kim Mã Môn ngoại tụ quần hiền, Đồng Đà mạch thượng tập thiếu niên” 金馬門外聚群賢,銅駝陌上集少年。
[2] Nơi nhà ít người lui tới.
[3] Tức nhân trần 茵陳, hoặc 茵蔯 một loại cúc. Cúc hái mùa xuân làm thuốc gọi là “miên nhân trần” 綿茵陳, mùa thu gọi là “hoa nhân trần” 花茵陳.
[4] Theo thần thoại là thần sương tuyết, còn gọi là Thanh Nữ 青女 (Thanh tiêu ngọc nữ 青霄玉女). Hoài Nam tử - Thiên văn huấn: “Chí thu tam nguyệt, Thanh Nữ nãi xuất, dĩ giáng sương tuyết” 至秋三月,青女乃出,以降霜雪.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Dân Biểu » Đồng Lương, Chung nhị tào trưởng quá Lưu sơn nhân lữ quán khán cúc hoa tác