04/10/2022 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sùng Sơn hướng Việt Thường thi
崇山向越裳詩

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 19:41

 

Nguyên tác

朝登崇山下,
暮至越裳陰。
西從杉谷度,
北出竹溪深。
竹溪通明水,
杉谷古崇岑。
差池將不合,
繚繞復相尋。
桂葉藏金嶼。
藤花閉石林,
天窗虛的的。
雲竇下沈沈。
造化功偏厚,
真仙跡累臨。
豈徒探怪異,
聊復緩歸心。

Phiên âm

Triêu đăng Sùng sơn hạ,
Mộ chí Việt Thường âm.
Tây tòng Sam Cốc độ,
Bắc xuất trúc khê thâm.
Trúc Khê thông Minh Thuỷ,
Sam Cốc cổ Sùng Sầm.
Sai trì tương bất hợp,
Liễu nhiễu phục tương tầm.
Quế diệp tàng kim tự.
Đằng hoa bế thạch lâm,
Thiên song hư đích đích.
Vân đậu hạ trầm trầm.
Tạo hoá công thiên hậu,
Chân tiên tích luỹ lâm.
Khởi đồ thám quái dị,
Liêu phục hoãn quy tâm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Buổi mai leo đến núi Sùng,
Việt Thường xế đến, ngồi trông bóng chiều.
Hang Sam Cốc theo chiều bóng lặn,
Từ Trúc Khê ra thẳng Bắc Phương.
Trúc Khê, Minh Thuỷ thông thương,
Rày hang Sam Cốc, xưa đường Sùng Sơn.
Núi so le, cây ngàn thưa nhặt,
Quấn quít nhau ràng mắc thành chùm.
Đầy gò lá quế xanh um,
Hoa đằng nẩy nở trong lùm đá ngăn.
Trời lồng lộng còn dăng cửa sổ,
Cảnh âm thầm đá trổ hang mây.
Thợ trời dường lắm công xây,
Bao nhiêu thẳng tích người rày tới nơi.
Không phải muốn tìm nơi quái dị,
Khoan thai chưa quyết chí lui về.
Bài thơ này không thấy chép trong Toàn Đường thi, nhưng được Lê Tắc chép trong An Nam chí lược, với tiểu dẫn rằng Thẩm Thuyên Kỳ đời nhà Đường bị đày qua đất Hoan Châu, có làm bài Sùng Sơn hướng Việt Thường thi.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Sùng Sơn hướng Việt Thường thi