31/03/2023 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa dẫn - Thái cực đồ
梅花引-太極圖

Tác giả: Tâm Việt thiền sư - 心越禪師

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:26

 

Nguyên tác

這箇圈
這箇圈
仰之彌高鑽之彌堅
忽在後
瞻在前
循環就理
變化妙中玄
羲皇未畫人少述
非先天
非後天
古今不異
大地一輪圓

Phiên âm

Giá cá khuyên
Giá cá khuyên
Ngưỡng chi di cao toàn chi di kiên
Hốt tại hậu
Chiêm tại tiền
Tuần hoàn tựu lý
Biến hoá diệu trung huyền
Hy hoàng vị hoạch nhân thiểu thuật
Phi tiên thiên
Phi hậu thiên
Cổ kim bất dị
Đại địa nhất luân viên

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một vòng khuyên
Một vòng khuyên
Ngẩng nhìn càng cao dùi càng bền
Nhìn ở trước
Chợt sau liền
Tuần hoàn đúng lý
Biến hoá trong diệu huyền
Hy Hoàng chưa vạch người ít thuật
Thăm thẳm hư linh ai được biết
Chẳng tiên thiên
Chẳng hậu thiên
Xưa nay chẳng khác
Bao quát một vòng viên
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tâm Việt thiền sư » Mai hoa dẫn - Thái cực đồ