23/05/2024 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quận trung ngôn hoài
郡中言懷

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 06:45

 

Nguyên tác

功名無力愧勤王,
已近終南得草堂。
身外盡歸天竺偈,
腰間唯有會稽章。
何時腊酒逢山客,
可惜梅枝亞石床。
歲晚我知仙客意,
懸心應在白雲鄉。

Phiên âm

Công danh vô lực quý cần vương,
Dĩ cận Chung Nam đắc thảo đường.
Thân ngoại tận quy Thiên Trúc kệ,
Yêu gian duy hữu Cối Kê chương.
Hà thì lạp tửu phùng sơn khách,
Khả tích mai chi á thạch sàng.
Tuế vãn ngã tri tiên khách ý,
Huyền tâm ưng tại bạch vân hương.

Dịch nghĩa

Hổ thẹn vì không đủ tài giúp vua ở kinh đô
Đã có được ngôi nhà cỏ bên núi Chung Nam
Tâm hồn đã gửi vào lời kinh tiếng kệ xứ Thiên Trúc
Ngang lưng vẫn còn đeo quan chức Cối Kê
Đến bao giờ mới được cùng khách vùng núi rượu thịt?
Tiếc cho cành mai không tiện ích bằng giường đá này
Tôi biết cuối năm chẳng có sự việc gì khác lạ xảy ra
Nên thả tâm hồn trôi mãi vào quê hương mây trắng

Bản dịch của Trần Trọng San

Công danh không sức, thẹn cần vương
Đã đến Chung Nam, được thảo đường
Thiên Trúc, thảy đem đời tới kệ
Cối Kê chưa cởi ấn bên lưng
Bao giờ rượu gặp người trên núi
Khá tiếc mai nghiêng nhánh cạnh giường
Năm muộn, biết không còn việc khác
Lòng này ở chốn trắng mây vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Quận trung ngôn hoài