19/09/2020 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ về ba người
Ballade von den dreien

Tác giả: Johannes Robert Becher

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2017 10:08

 

Nguyên tác

Der Offizier rief: "Grabt den Juden ein!"
Ein Russe aber sagt trozig: "Nein!"
Da stellten sie den in das Grab hinein.

Der Jude aber blickte trotzig: "Nein!"
Der Offizier rief: "Grabt die beiden ein!"
Ein Deutscher trat hervor und sagte: "Nein!"

Der Offizier rief: "Stellt ihn zu den zwein!
Grabt ihn mit ein!" Das will ein Deutscher sein.

Und Deutsche gruben auch den Deutschen ein…

Bản dịch của Trần Đương

Tên sĩ quan kêu lên:
“Hãy chôn sống thằng Do Thái!”
Nhưng người Nga bướng bỉnh trả lời: “KHÔNG!”
Chúng tức thì quăng anh xuống hố
Nhưng người Do Thái bướng bỉnh nhìn:
“KHÔNG!”

Tên sĩ quan quát lên:
“Hãy chôn sống luôn hai đứa!”
Người lính Đức bước lên và nói: “KHÔNG!”

Tên sĩ quan hét lên:
“Hãy ném nó vào nơi hai đứa!
Chôn quách đi! Thế mà cũng đòi làm người Đức!”

Và người Đức đã chôn sống một người Đức...
Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johannes Robert Becher » Bài thơ về ba người