16/01/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc xe bốn con bò kéo
A négyökrös szekér

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2012 09:08

 

Nguyên tác

Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
"A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket."
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chuyện đẹp như thế này
Thủ đô ta ít có
Đường của ta lộng gió
Nẻo dài vắt vẻo ngồi xe
Bốn con bò đi, nặng nề bước một

Đêm trong chiếu sáng một vầng
Trăng kia nhẹ lướt trên tầng mây bông
Vợ ai đi kiếm mộ chồng
Hay làn gió thoảng trên đồng cỏ tươi
Hương thơm toả ngát lưng trời
Bốn con bò kéo, đường dài bước một
Tôi ngồi trên xe cùng bạn tốt
Tôi ngồi bên cạnh Ê-va
Người người vui hát gần xa chuyện trò

Chập chờn đôi mắt tôi mơ
Ghé tai khẽ bảo nàng cho tự tình:
"Không ngắt lấy vì sao xinh
Về cho đôi lứa chúng mình vui chơi?"
Bốn con bào kéo dài hơi
Đường xa bước một chân lôi nặng nề

Bên nàng tôi nói tỉ tê:
"Không ngắt vì sao xa
Về cho đôi lứa chúng ta vui vầy?
Mà sau có phải chia tay
Em, anh có phải cách ngày cách đêm
Sao kia sẽ dẫn đường tìm
Nhớ ngày đôi trẻ trao duyên tự tình"

Chúng tôi giơ tay ngắt
Một vì sao cho đôi lứa chúng tôi
Trên xe ấm áp cùng ngồi
Bốn con bò kéo, đường dài bước một
Borjád, từ 26-9 đến 7-10-1845
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Chiếc xe bốn con bò kéo