05/12/2021 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây nam hành khước ký tương tống giả
西南行卻寄相送者

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/04/2010 23:16

 

Nguyên tác

百里陰雲覆雪泥,
行人只在雪雲西。
明朝驚破還鄉夢,
定是陳倉碧野雞。

Phiên âm

Bách lý âm vân phúc tuyết nê,
Hành nhân chỉ tại tuyết vân tê (tây).
Minh triêu kinh phá hoàn hương mộng,
Định thị Trần Thương bích dã kê[1].

Dịch nghĩa

Trăm dặm mây mờ tuyết đổ như bùn,
Người ra đi trong trời tây đầy mây và tuyết.
Buổi sáng làm tan giấc mộng về quê của của ta,
Chính là tiếng gáy của gà hoang ở Trần Thương.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mây mờ muôn dặm tuyết như bùn,
Lữ khách phương đoài, mây tuyết tuôn.
Giấc mộng hồi hương tan nát hết,
Tiếng gà gáy sớm ở Trần Thương.
Tháng 11 năm thứ hai niên hiệu Khai Thành đời Đường Văn Tông (937), tiết độ sứ Nam Đạo Sơn Tây, quan doãn Hưng Nguyên (nay là thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) là Lệnh Hồ Sở bệnh nặng, cấp triệu Lý Thương Ẩn đến để thay ông thảo di biểu. Lúc ấy, Lý Thương Ẩn ở Trường An, Hưng Nguyên nằm ở phía tây nam Trường An, nên bài thơ có tựa là "tây nam hành". Bạn bè đưa tiễn, đến Trần Thương (nay là thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây) mới từ biệt.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách Hán thư, "Giao tự chí" chép: "Tần Văn Công được phiến đá ở thành Bắc Phản Trần Thương, mang về thờ. Đêm khuya thần của phiến đá đó bay đến, ánh sáng rực rỡ; từ phía đông đến tập ttrung ở từ thành, âm thanh vang động như tiếng gà trống, nên đặt tên là Trần Bảo." Lại nói sau khi Hán Tuyên Đế lên ngôi, có người nói ở Ích Châu có thần Kim mã Bích kê, vua tiền sai quan đại phu Vương Bao mang lễ đến cầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tây nam hành khước ký tương tống giả