07/12/2022 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Tô viên ngoại Vị Đạo hạ vãn ngụ trực hung trung
酬蘇員外味道夏晚寓直省中見贈

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2010 02:20

 

Nguyên tác

並命登仙閣,
分曹直禮闈。
大官供宿膳,
侍史護朝衣。
卷幔天河入,
開窗月露微。
小池殘暑退,
高樹早涼歸。
冠劍無時釋,
軒車待漏飛。
明朝題漢柱,
三署有光輝。

Phiên âm

Tịnh mệnh đăng tiên các,
Phân tào trực lễ vi.
Đại quan cung túc thiện,
Thị sử hộ triều y.
Quyển mạn Thiên Hà nhập,
Khai song nguyệt lộ vi.
Tiểu trì tàn thử thoái,
Cao thụ tảo lương quy.
Quan kiếm vô thì thích,
Hiên xa đãi lậu phi.
Minh triêu đề Hán trụ,
Tam thự hữu quang huy.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lên lầu tiên cùng sánh
Trực bộ Lễ chia nơi
Triều phục thị sử giúp
Bữa khuya Thái quan mời
Rèm cuốn Ngân Hà tỏ
Song mở sương trăng lơi
Cây cao mát sớm lại
Đầm nhỏ nực tàn lui
Xe quan chầu giờ mở
Mũ kiếm chẳng phút ngơi
Sớm mai đề cột Hán
Ba sảnh ánh xuân ngời
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Thù Tô viên ngoại Vị Đạo hạ vãn ngụ trực hung trung