09/08/2022 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mượn rượu làm vui

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 23:14

 

Nhân sinh thích chí[1],
Chẳng gì hơn mượn rượu làm vui.
Việc tày trời khi say đoạn cũng thôi,
Một trận phá thành sầu[2], luỹ não.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.[3]
Danh mà chi, lợi nữa mà chi,
Mượn ba chén dập dìu trăng gió.
Nghìn vàng hết, hết rồi lại có[4],
Chén còn không, ngựa áo để làm chi.
Bên tai gác tiếng thị phi,
Màn trời chiếu đất[5] dầu khi ngang tàng[6].
Mơ màng trong cõi tuý hương[7].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 人生適志. Nghĩa: Người ở đời cốt thoả chí mình.
[2] Từ của Chu Bang Ngạn 周邦彥 có câu “Liêm hồng lệ vũ can, Tửu áp sầu thành phá” 簾烘淚雨乾,酒壓愁城破.
[3] Chữ Hán: 酒債尋常行處有,人生七十古來稀. Nghĩa: Nợ rượu lặt vặt nơi nào cũng có, Người đời sống 70 tuổi từ xưa hiếm có. Lấy từ bài Khúc giang của Đỗ Phủ.
[4] Do câu “Thiên kim tán tận hoàn phục lai” 千金散盡還復來 trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.
[5] Bài Tửu đức tụng của Lưu Linh đời Tấn: “Mạc thiên tịch địa, túng ý sở như” 幕天席地,縱意所如 (Màn trời chiếu đất, tha hồ theo ý sở thích).
[6] Người phóng túng không uý kỵ.
[7] Làng say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Mượn rượu làm vui