21/05/2024 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tại Châu Sơn, Trần Phạm Bộc xạ Hiệp Thạch khắc thi hậu
題在洲山陳范僕射夾石刻詩后

Tác giả: Trương Quốc Dụng - 張國用

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 22:24

 

Nguyên tác

范老登臨處,
岩阿跡宛然。
才名推壹代,
井邑記于年。
安子高無極,
柴江清且漣。
擒胡前日事,
詩與卷俱傳。

Phiên âm

Phạm lão đăng lâm xứ,
Nham A tích uyển nhiên.
Tài danh thôi nhất đại,
Tỉnh ấp ký vu niên.
Yên Tử cao vô cực,
Sài Giang thanh thả liên.
Cầm Hồ tiền nhật sự,
Thi dữ quyển câu truyền.

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Phạm lão xưa lên đó,
Vẫn còn nguyên dấu chân.
Tài danh lừng một thuở,
Quê xưa nhớ ngàn năm.
Yên Tử cao vòi vọi,
Kinh Thầy sóng lăn tăn.
Bắt quân Hồ thuở ấy,
Mãi truyền trong thơ văn.
Lạc khoản: “Tự Đức Nhâm Tuất đông; Hình bộ Thượng thư, Kinh diên nhật giảng quan, Sử quán Phó tổng tài Trương Quốc Dụng hành quân quá thử tác” 嗣德壬戌冬;刑部尚書經筵日講官史館副總裁張國用行軍過此作 (Tự Đức năm Nhâm Tuất [1862]; Hình bộ Thượng thư Kinh diên nhật giảng Phó tổng tài Quốc Sử quán Trương Quốc Dụng hành quân qua thăm làm).

Năm Nhâm Tuất, triều Tự Đức, ông được cử làm Thống đốc quân vụ Hải Yên, đem quân đến dẹp loạn ở Hải Dương. Khi qua động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương), ông đã sáng tác bài thơ Đường luật này, ca ngợi danh nho Phạm Sư Mạnh, khắc trong động, nay vẫn còn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Quốc Dụng » Đề tại Châu Sơn, Trần Phạm Bộc xạ Hiệp Thạch khắc thi hậu