19/01/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Jesse về nhà mùa hè này
Jesse is back this summer

Tác giả: Albert Goldbarth

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 26/02/2019 21:05

 

Nguyên tác

Jesse is back this summer,
planting windbreak trees
on his parents’ Kansas farm.
He’s tired, of course, but confident
he’s busy doing the right thing.

And the wind?
It starts on the frozen ridges
of Pluto’s farthermost satellite,
and travels to Earth,
where it hits the Great Plains full-force,
and picks up every secret human moan
on its way through those empty miles,
and sometimes at night you can hear it play the trees

like a blues harmonica.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Jesse về nhà mùa hè này,
trồng những hàng cây chắn gió
trên cánh đồng Kansas của cha mẹ anh.
Anh đã mệt, tất nhiên, nhưng tự tin
rằng anh bận làm điều đúng đắn.

Còn cơn gió?
Nó bắt đầu từ những rặng núi băng
trên vệ tinh xa nhất của Pluto,
và đi đến Trái đất,
nơi nó đập hết sức vào vùng Đại Bình nguyên,
và đón mỗi bí mật mà con người thở than
trên đường đi qua những dặm vắng,
và đôi khi giữa đêm bạn có thể nghe thấy nó chơi cây

như một chiếc harmonica.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Albert Goldbarth » Jesse về nhà mùa hè này