29/09/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân tặng viễn
傷春贈遠

Tác giả: Độc Cô Cập - 獨孤及

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 18:50

 

Nguyên tác

去水流年日並馳,
年光客思兩相隨。
咨嗟斑鬢今承弁,
慚愧新荷又發池。
楊柳逶迤愁遠道,
鷓鴣啁哳怨南枝。
憶君何啻同瓊樹,
但向春風送別離。

Phiên âm

Khứ thuỷ lưu niên nhật tịnh trì,
Niên quang khách tứ lưỡng tương tuỳ.
Tư ta ban mấn kim thừa biện,
Tàm quý tân hà hựu phát trì.
Dương liễu uy di sầu viễn đạo,
Giá cô trù triết oán nam chi.
Ức quân hà thí đồng quỳnh thụ,
Đãn hướng xuân phong tống biệt ly.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Thời gian như nước, chảy không ngừng
Nhớ nhung, năm tháng vẫn theo chân
Buồn cho tóc đốm loe vành mũ
Sen nở ngoài ao bỗng thẹn thân
Hàng dương quanh lấp, sầu xa cách
Giá cô kêu oán tiếc cành nam
Nhớ anh hơn cả thương cây ngọc
Gửi nỗi biệt ly theo gió xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Độc Cô Cập » Thương xuân tặng viễn