03/10/2023 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân nhật tư quy
人日思歸

Tác giả: Tiết Đạo Hành - 薛道衡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2009 04:47

 

Nguyên tác

入春才七日,
離家已二年。
人歸落鴈後,
思發在花前。

Phiên âm

Nhập xuân tài thất nhật,
Ly gia dĩ nhị niên.
Nhân quy lạc nhạn hậu,
Tư phát tại hoa tiền.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vào xuân mới bảy ngày
Xa nhà đã hai năm
Người về sau lũ nhạn
Tứ nảy trước chồi hoa
Nhân nhật: theo nông lịch cổ đại, ngày tháng giêng gọi mồng một là kê nhật (ngày gà), mồng hai là cẩu nhật (ngày chó), mồng ba là trư nhật (ngày lợn), mồng bốn là dương nhật (ngày dê), mồng năm là mã nhật (ngày ngựa), và mồng bảy là nhân nhật (ngày người).
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đạo Hành » Nhân nhật tư quy