17/04/2024 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thôi thị ngự
寄崔侍御

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 19:10

 

Nguyên tác

宛溪霜夜聽猿愁,
去國長為不系舟。
獨憐一雁飛南海,
卻羨雙溪解北流。
高人屢解陳蕃榻,
過客難登謝眺樓。
此處別離同落葉,
明朝分散敬亭秋。

Phiên âm

Uyển khê[1] sương dạ thính viên sầu,
Khứ quốc trường vi bất hệ chu.
Độc liên nhất nhạn phi nam hải,
Khước tiển song khê giải bắc lưu.
Cao nhân lũ giải Trần Phồn tháp[2],
Quá khách nan đăng Tạ Diễu lâu[3].
Thử xứ biệt ly đồng lạc diệp,
Minh triêu phân tán Kính Đình[4] thu.

Dịch nghĩa

Đêm sương ở suối Uyển nghe tiếng vượn hú mà lòng buồn,
Xa nhà đã lâu như con thuyền không bến buộc.
Thương cho con nhạn bay cô đơn về bến đò phía nam,
Lại muốn hai dòng suối cùng chảy về phía bắc.
Giường xếp của Trần Phồn đóng mở tiếp khách quý,
Khách qua lại khó mà lên được lầu cũ của Tạ Diễu.
Tại nơi này ly biệt giống như lá rụng,
Sáng sáng chia tay tại núi Kính Đình vào mùa thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm sương suối Uyển vượn kêu sầu
Thuyền neo đất cũ rất xa xôi
Nhạn bay nam hải thương thân thế
Suối hướng về xưa đất bắc trôi
Ngã lưng tri kỷ đem giường xuống
Du khách khó lên Tạ Diễu lầu
Miền ấy chia tay mùa lá rụng
Tản lạc vào thu khuất núi sâu.
(Năm 753)

Thôi thị ngự là quan theo hầu bảo vệ vua Thôi Tôn Chi.

[1] Suối nằm phía đông phủ thành Ninh Quốc, An Huy.
[2] Giường của Trần Phồn, người đời Hán, ở Tuyên Thành. Xưa Trần Phồn có bạn tri kỷ đến thăm, Trần Phồn dành riêng một cái giường để bạn là Tử Trí nằm. Khi bạn đi rồi, Trần Phồn treo giường lên vách chờ bạn trở lại mới đem giường xuống.
[3] Lầu của Tạ Diễu, người Nam Tề thời Lục triều, xây khi ông làm nội sử ở Tuyên Thành, phía bắc phủ Ninh Quốc, tỉnh An Huy hiện nay.
[4] Núi Kính Đình, phía bắc huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ký Thôi thị ngự